تیم اجرایی

مهندس عباس ولی خانی

مهندس ابوالفضل ولی خانی

مهندس حسین اسفندیاری صفا ( مدیر آقایان)

مهندس زری ولی خانی (مدیر بانوان)

سرکار خانم عطیه عتیقه چی

‎پیام بگذارید

ضروری

ضروری